Gemaakt met Xara Secretariaat: Harmonie en Drumband "De Vriendschap". Secretaris: Dhr. Cor Smetsers van Aerlestraat 41 5688RD, Oirschot tel.: 0499-575562 e-mail: devriendschapdebeerzen@hotmail.com Rabobank nr. NL73 RABO 013.38.04.712 K.v.K.:40258625 PRIVACYSTATEMENT PRIVACY POLICY Harmonie en Drumband De Vriendschap Harmonie en Drumband de Vriendschap hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonie en Drumband de Vriendschap houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy - Het verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Harmonie en Drumband de Vriendschap zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Harmonie en Drumband de Vriendschap Secretaris: C. Smetsers tel.: 0499-575562 e-mail: devriendschapdebeerzen@hotmail.com